Ogłoszenie (lipiec 2019)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

NAZWA STANOWISKA PRACY:

WOŹNY/KONSERWATOR

1/1 etat

 

 

1.Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia – cały etat.

2.       Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      niezbędne:

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym;

-niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnego/konserwatora,

b)      dodatkowe:

-uprawnienia dozorowe instalacji gazowej oraz elektrycznej do 1 kW;

-umiejętności techniczne i remontowo-budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń;

-doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku;

-pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

3.       Zakres zadań:

-bieżące utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym;

-nadzór nad wyposażeniem technicznym budynku;

-zgłaszanie zaobserwowanych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu;

-wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych oraz napraw elementów wyposażenia;

-dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;

-udział w corocznych przeglądach budynku szkoły, kontrolach straży pożarnej, sanepidu i innych;

-wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni szlaków komunikacyjnych;

-wykonywanie innych niezbędnych prac na terenie szkoły.

4.      Wymagane dokumenty:

-wniosek o zatrudnienie z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

-oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora/woźnego oraz pracy na wysokości;

-oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-oświadczenie kandydata o niekaralności;

-oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora.

Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu.  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
15 lipca 2019 r. do godz.13:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – woźny/konserwator” 
w  siedzibie szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.kornik.pl

oraz na stronie internetowej szkoły www.sprobakowo.kornik.pl

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Ogłoszenie (lipiec 2019). All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http